INNOWACJE


ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
INNOWACJA O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM W OPARCIU O PROGRAM AUTORSTWA mgr KATARZYNY GAUZA I mgr BERNADETY TOMCZYK


W dobie szybkiego postępu cywilizacyjnego oraz gwałtownych zmian klimatycznych coraz większe znaczenie mają działania człowieka na rzecz ochrony przyrody. Problem ten dotyczy wszystkich mieszkańców Ziemi, a edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat jest podstawą do racjonalnego postępowania w duchu szacunku do przyrody i jej ochrony teraz i w przyszłości. Należy ukazać nie tylko zagrożenia, ale i piękno przyrody by kształtować postawy ekologiczne. Dla dobra wspólnego trzeba włączyć tu również rodziców, którzy dając dzieciom przykład troski o środowisko zachęcaliby dzieci do tego typu działań.
czytaj więcej »"Metody i formy zapoznawania dzieci w wieku przedszkolnym z prawami dziecka" Innowacja o charakterze programowym w oparciu o program autorski Małgorzaty Dąbrowskiej i mgr Barbary Błażejewskiej

Żyjemy w świecie demokracji, uczymy się rozumieć swoje prawa, korzystamy z wolności, tak aby żyć w zgodzie z wartościami, takimi jak pokój, sprawiedliwość, tolerancja. Dzieci są częścią społeczeństwa i korzystają z praw zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Konwencji Prawa Dziecka. Ze względu na niezaradność i niedojrzałość psychiczną, dziecko wymaga specjalnej ochrony. Dlatego naturalnymi "strażnikami" praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Nauczyciele przedszkoli ponoszą odpowiedzialność za przyszłe losy swoich wychowanków. Wyposażając dzieci w odpowiednie umiejętności, wiedzę oraz postawy, już od najmłodszych lat uświadamiają im, jak ważne są prawa dziecka, dlaczego powinny być przestrzegane i chronione.
czytaj więcej »